صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۲,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۸۷,۳۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۷۵,۵۵۲,۶۸۳,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۱۶,۲۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۱,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۱,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۷۱۶,۲۰۲ ۱,۷۱۱,۵۱۴ ۰ ۰ ۱,۳۰۳,۹۱۰ ۰ ۱۲۶,۲۱۰ ۱,۲۱۲,۷۰۰ ۲,۰۷۵,۵۵۲,۶۸۳,۴۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۶۷۶,۱۲۵ ۱,۶۷۱,۲۹۱ ۰ ۰ ۱,۳۰۳,۹۱۰ ۰ ۱۲۶,۲۱۰ ۱,۲۱۲,۷۰۰ ۲,۰۲۶,۷۷۴,۷۳۸,۱۱۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۶۴۲,۳۹۵ ۱,۶۳۷,۵۴۶ ۰ ۰ ۱,۳۰۳,۹۱۰ ۰ ۱۲۶,۲۱۰ ۱,۲۱۲,۷۰۰ ۱,۹۸۵,۸۵۲,۰۶۳,۰۸۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۶۳۴,۲۵۱ ۱,۶۲۹,۷۴۷ ۰ ۰ ۱,۳۰۳,۹۱۰ ۰ ۱۲۶,۲۱۰ ۱,۲۱۲,۷۰۰ ۱,۹۷۶,۳۹۴,۲۲۴,۳۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۶۳۴,۳۱۸ ۱,۶۲۹,۸۱۵ ۰ ۰ ۱,۳۰۳,۹۱۰ ۰ ۱۲۶,۲۱۰ ۱,۲۱۲,۷۰۰ ۱,۹۷۶,۴۷۶,۳۶۸,۸۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۶۳۴,۳۸۹ ۱,۶۲۹,۸۸۶ ۰ ۳۰۹,۹۲۶ ۱,۳۰۳,۹۱۰ ۰ ۱۲۶,۲۱۰ ۱,۲۱۲,۷۰۰ ۱,۹۷۶,۵۶۲,۲۹۴,۲۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۸۵۵,۴۶۴ ۱,۸۴۹,۵۳۵ ۰ ۱۹۱,۰۶۹ ۹۹۳,۹۸۴ ۵۷ ۱۲۶,۲۱۰ ۹۰۲,۷۷۴ ۱,۶۶۹,۷۱۲,۰۷۰,۹۲۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲,۰۸۵,۵۳۸ ۲,۰۷۸,۰۶۴ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰۲,۹۱۵ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۷۱۱,۷۶۲ ۱,۴۷۹,۰۸۶,۸۹۰,۹۸۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲,۲۳۰,۴۲۵ ۲,۲۲۳,۱۱۲ ۰ ۰ ۷۰۲,۹۱۵ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۶۱۱,۷۶۲ ۱,۳۶۰,۰۱۵,۴۴۷,۱۸۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲,۲۴۰,۳۸۲ ۲,۲۳۵,۳۹۱ ۰ ۰ ۷۰۲,۹۱۵ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۶۱۱,۷۶۲ ۱,۳۶۷,۵۲۷,۵۳۱,۶۶۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲,۲۳۶,۱۴۶ ۲,۲۳۱,۳۷۴ ۰ ۰ ۷۰۲,۹۱۵ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۶۱۱,۷۶۲ ۱,۳۶۵,۰۶۹,۹۰۲,۳۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲,۲۳۶,۱۸۲ ۲,۲۳۱,۴۱۱ ۰ ۵۰,۸۰۵ ۷۰۲,۹۱۵ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۶۱۱,۷۶۲ ۱,۳۶۵,۰۹۲,۳۸۴,۲۶۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲,۳۴۹,۶۱۹ ۲,۳۴۴,۴۱۶ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۶۵۲,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۶۰,۹۵۷ ۱,۳۱۵,۱۱۶,۳۳۳,۲۴۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲,۳۵۳,۱۴۳ ۲,۳۴۷,۶۵۸ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۶۲۷,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۳۵,۹۵۷ ۱,۲۵۸,۲۴۳,۷۳۷,۵۱۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲,۴۰۴,۷۱۹ ۲,۳۹۹,۰۲۸ ۰ ۰ ۶۰۲,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۱۰,۹۵۷ ۱,۲۲۵,۸۰۰,۳۲۸,۷۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲,۴۲۶,۲۳۶ ۲,۴۲۰,۶۱۷ ۰ ۰ ۶۰۲,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۱۰,۹۵۷ ۱,۲۳۶,۸۳۱,۱۶۸,۶۲۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲,۴۱۹,۵۲۶ ۲,۴۱۳,۹۱۱ ۰ ۰ ۶۰۲,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۱۰,۹۵۷ ۱,۲۳۳,۴۰۴,۷۶۷,۱۴۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲,۳۱۸,۸۶۸ ۲,۳۱۳,۴۹۵ ۰ ۰ ۶۰۲,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۱۰,۹۵۷ ۱,۱۸۲,۰۹۶,۵۴۴,۷۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲,۳۱۸,۹۰۷ ۲,۳۱۳,۵۳۴ ۰ ۴۱,۲۰۶ ۶۰۲,۱۱۰ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۵۱۰,۹۵۷ ۱,۱۸۲,۱۱۶,۵۶۷,۶۴۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۲,۴۲۵,۵۹۰ ۲,۴۱۹,۷۴۷ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶۰,۹۰۴ ۰ ۱۲۶,۱۵۳ ۴۶۹,۷۵۱ ۱,۱۳۶,۶۷۸,۳۴۸,۳۳۷