صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۶,۵۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۳,۴۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۸,۲۲۱,۶۷۸,۱۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۵۲,۵۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۴۰,۴۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۴۰,۴۶۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۴,۸۵۲,۵۷۶ ۴,۸۴۰,۴۶۳ ۰ ۰ ۲۸۵,۲۱۱ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۲۱۶,۵۵۴ ۱,۰۴۸,۲۲۱,۶۷۸,۱۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۴,۸۵۲,۶۵۶ ۴,۸۴۰,۵۴۴ ۰ ۲۲,۷۳۶ ۲۸۵,۲۱۱ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۲۱۶,۵۵۴ ۱,۰۴۸,۲۳۹,۱۶۲,۳۴۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۵,۳۱۸,۸۰۴ ۵,۳۰۵,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۶۲,۴۷۵ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۹۳,۸۱۸ ۱,۰۲۸,۲۵۶,۹۰۳,۲۸۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۵,۱۷۸,۳۴۵ ۵,۱۶۵,۳۳۹ ۰ ۱۱,۱۵۷ ۲۶۲,۴۷۵ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۹۳,۸۱۸ ۱,۰۰۱,۱۳۵,۵۸۴,۷۴۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۵,۵۰۳,۲۹۷ ۵,۴۸۹,۳۲۳ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۸۲,۶۶۱ ۱,۰۰۲,۶۸۵,۲۰۷,۲۵۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۵,۷۰۱,۴۴۵ ۵,۶۸۷,۴۴۳ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۸۲,۶۶۱ ۱,۰۳۸,۸۷۳,۹۳۹,۲۷۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۵,۸۳۷,۰۰۵ ۵,۸۲۲,۷۱۲ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۸۲,۶۶۱ ۱,۰۶۳,۵۸۲,۳۹۳,۹۵۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۵,۸۳۷,۰۹۷ ۵,۸۲۲,۸۰۴ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۸۲,۶۶۱ ۱,۰۶۳,۵۹۹,۱۷۴,۰۴۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۵,۸۳۷,۱۸۸ ۵,۸۲۲,۸۹۶ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۳,۶۵۷ ۱۸۲,۶۶۱ ۱,۰۶۳,۶۱۵,۹۵۴,۶۲۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۵,۵۹۶,۳۶۱ ۵,۵۸۲,۸۱۰ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۹۲,۶۶۱ ۱,۰۷۵,۵۸۹,۶۹۹,۲۴۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۵,۶۸۱,۲۹۹ ۵,۶۶۷,۵۵۴ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۹۲,۶۶۱ ۱,۰۹۱,۹۱۶,۵۳۱,۲۱۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۵,۷۳۸,۳۸۸ ۵,۷۲۴,۴۹۲ ۰ ۱۰,۴۰۰ ۲۵۱,۳۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۹۲,۶۶۱ ۱,۱۰۲,۸۸۶,۳۴۵,۹۷۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۶,۱۴۳,۴۶۸ ۶,۱۲۸,۹۰۷ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۸۲,۲۶۱ ۱,۱۱۷,۰۶۰,۶۴۵,۷۶۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۶,۰۴۹,۱۱۱ ۶,۰۳۴,۵۰۴ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۸۲,۲۶۱ ۱,۰۹۹,۸۵۴,۷۱۰,۱۵۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۶,۱۱۷,۵۱۹ ۶,۱۰۲,۷۱۱ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۸۲,۲۶۱ ۱,۱۱۲,۲۸۶,۱۳۵,۵۸۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۶,۱۱۷,۸۴۲ ۶,۱۰۳,۰۳۴ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۸۲,۲۶۱ ۱,۱۱۲,۳۴۵,۰۱۰,۲۲۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۶,۱۱۸,۱۶۵ ۶,۱۰۳,۳۵۷ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۸۲,۲۶۱ ۱,۱۱۲,۴۰۳,۸۸۵,۵۲۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۶,۱۵۰,۷۹۳ ۶,۱۳۶,۱۶۶ ۰ ۵۰,۰۶۹ ۲۴۰,۹۱۸ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۸۲,۲۶۱ ۱,۱۱۸,۳۸۳,۶۶۵,۳۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۸,۵۰۴,۸۱۲ ۸,۴۸۰,۴۵۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۳۲,۱۹۲ ۱,۱۲۱,۰۴۸,۸۳۵,۵۱۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۸,۵۲۰,۱۰۵ ۸,۴۹۵,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۳,۶۵۷ ۱۳۲,۱۹۲ ۱,۱۲۳,۰۵۵,۹۳۱,۹۹۷