صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۹۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۶,۰۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۱۲,۲۲۴,۸۰۶,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۱۳۹,۳۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۱۲۸,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۱۲۸,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۷,۱۳۹,۳۰۳ ۷,۱۲۸,۲۱۸ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۸۱۲,۲۲۴,۸۰۶,۳۷۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۶,۷۶۸,۴۵۶ ۶,۷۵۸,۴۰۵ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۷۰,۰۸۶,۴۶۷,۰۶۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۶,۸۶۷,۷۳۹ ۶,۸۵۷,۴۲۷ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۸۱,۳۶۹,۵۰۱,۹۴۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۶,۸۵۶,۳۹۰ ۶,۸۴۶,۳۶۷ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۸۰,۱۰۹,۳۲۸,۴۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۶,۵۵۹,۳۱۰ ۶,۵۴۹,۹۱۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۴۶,۳۲۹,۷۲۵,۴۹۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۶,۵۵۹,۶۳۷ ۶,۵۵۰,۲۴۰ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۴۶,۳۶۷,۰۵۷,۶۶۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۶,۵۵۹,۹۶۵ ۶,۵۵۰,۵۶۷ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۴۶,۴۰۴,۳۸۹,۹۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۶,۶۰۹,۳۸۹ ۶,۶۰۰,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۵۲,۰۷۰,۲۳۲,۶۳۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۶,۳۳۷,۹۶۸ ۶,۳۲۹,۷۳۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۷۲۱,۲۴۱,۱۵۸,۹۶۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۶,۱۱۶,۱۸۴ ۶,۱۰۸,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۹۵,۹۹۴,۷۱۶,۳۱۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۵,۹۲۶,۷۰۹ ۵,۹۱۹,۳۳۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۷۴,۴۷۸,۲۶۴,۵۱۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۵,۷۰۳,۰۵۳ ۵,۶۹۵,۷۶۵ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۴۹,۰۰۳,۹۱۸,۸۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۵,۷۰۳,۳۱۶ ۵,۶۹۶,۰۲۷ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۴۹,۰۳۳,۷۸۵,۱۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۵,۷۰۳,۵۷۸ ۵,۶۹۶,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۴۹,۰۶۳,۶۵۱,۴۲۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۵,۷۰۳,۸۴۰ ۵,۶۹۶,۵۵۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۴۹,۰۹۳,۵۱۷,۸۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۵,۶۰۴,۲۸۷ ۵,۵۹۶,۹۹۸ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۳۷,۷۴۹,۹۰۹,۷۳۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۵,۴۹۵,۰۶۰ ۵,۴۸۸,۰۹۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۲۵,۳۴۰,۵۶۹,۷۴۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۵,۴۹۶,۶۳۶ ۵,۴۸۹,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۲۵,۵۴۲,۷۹۱,۱۷۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۵,۴۱۱,۶۵۳ ۵,۴۰۵,۱۶۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۱۵,۸۹۱,۱۶۸,۴۰۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۵,۴۱۱,۸۹۰ ۵,۴۰۵,۳۹۹ ۰ ۳۱۲ ۱۶۳,۸۶۶ ۰ ۸۴,۹۲۱ ۱۱۳,۹۴۵ ۶۱۵,۹۱۸,۱۸۶,۲۹۷