صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۵۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۴۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۶,۳۳۷,۹۳۴,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۳۵,۷۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۳۱,۳۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۳۱,۳۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۵,۰۳۵,۷۵۹ ۵,۰۳۱,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۵۷,۸۱۵ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۱۴,۵۵۰ ۵۷۶,۳۳۷,۹۳۴,۹۹۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۴,۸۱۳,۳۱۸ ۴,۸۰۸,۴۴۴ ۰ ۰ ۱۵۷,۸۱۵ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۱۴,۵۵۰ ۵۵۰,۸۰۷,۲۹۹,۸۴۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۴,۸۱۳,۵۰۴ ۴,۸۰۸,۶۳۰ ۰ ۰ ۱۵۷,۸۱۵ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۱۴,۵۵۰ ۵۵۰,۸۲۸,۵۸۹,۰۹۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴,۸۱۳,۶۸۹ ۴,۸۰۸,۸۱۶ ۰ ۴,۷۸۲ ۱۵۷,۸۱۵ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۱۴,۵۵۰ ۵۵۰,۸۴۹,۸۷۶,۷۸۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۴,۴۳۸,۶۳۲ ۴,۴۳۳,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۴۸۶,۷۰۸,۶۵۱,۲۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴,۵۴۱,۴۹۶ ۴,۵۳۷,۳۸۰ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۴۹۸,۰۵۹,۱۷۶,۹۱۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۴,۵۴۱,۶۶۰ ۴,۵۳۷,۵۴۵ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۴۹۸,۰۷۷,۲۵۱,۰۹۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴,۵۴۱,۸۲۵ ۴,۵۳۷,۷۱۰ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۴۹۸,۰۹۵,۳۲۵,۳۱۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۴,۶۹۲,۴۵۸ ۴,۶۸۸,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۱۴,۶۵۱,۲۹۶,۷۹۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۴,۶۹۲,۶۱۸ ۴,۶۸۸,۶۹۶ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۱۴,۶۶۸,۸۲۴,۲۳۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۴,۶۹۲,۷۷۹ ۴,۶۸۸,۸۵۷ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۱۴,۶۸۶,۴۳۴,۷۴۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۴,۷۷۹,۲۰۹ ۴,۷۷۵,۲۹۸ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۲۴,۱۷۴,۸۶۲,۵۳۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴,۶۹۰,۹۶۰ ۴,۶۸۶,۵۹۳ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۱۴,۴۳۷,۹۱۰,۳۰۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۴,۴۶۱,۵۰۶ ۴,۴۵۶,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۴۸۹,۲۲۴,۰۲۲,۱۶۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۴,۴۴۶,۳۰۹ ۴,۴۴۲,۲۷۲ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۴۸۷,۶۱۹,۳۴۷,۱۸۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۴,۶۶۰,۳۸۳ ۴,۶۵۶,۳۴۴ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۱۱,۱۱۷,۶۰۱,۰۷۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۴,۶۶۰,۵۵۲ ۴,۶۵۶,۵۱۳ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۴۴۰ ۷۸,۲۶۵ ۱۰۹,۷۶۸ ۵۱۱,۱۳۶,۱۶۶,۳۰۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۴,۶۸۶,۸۰۸ ۴,۶۸۲,۷۸۵ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۱۱۰,۲۰۸ ۵۱۶,۰۸۰,۴۰۶,۳۹۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۴,۶۹۷,۰۸۴ ۴,۶۹۳,۱۲۷ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۱۱۰,۲۰۸ ۵۱۷,۲۲۰,۱۱۴,۹۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴,۸۵۳,۹۷۶ ۴,۸۵۰,۱۴۱ ۰ ۰ ۱۵۳,۰۳۳ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۱۱۰,۲۰۸ ۵۳۴,۵۲۴,۳۷۰,۹۲۵