صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲,۱۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۷,۸۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۱,۱۷۲,۷۶۳,۱۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۳۷,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۳۵,۰۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۳۵,۰۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲,۲۳۷,۹۵۵ ۲,۲۳۵,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۶۱,۱۷۲,۷۶۳,۱۲۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲,۱۹۴,۳۷۳ ۲,۱۹۱,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۵۸,۰۲۹,۶۴۳,۹۹۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲,۱۱۶,۱۵۲ ۲,۱۱۳,۲۴۳ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۵۲,۳۸۸,۰۸۳,۸۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲,۱۱۶,۲۰۳ ۲,۱۱۳,۲۹۴ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۵۲,۳۹۱,۷۶۹,۳۲۸
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲,۱۱۶,۲۵۴ ۲,۱۱۳,۳۴۶ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۵۲,۳۹۵,۴۶۲,۵۶۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲,۰۴۶,۰۱۶ ۲,۰۴۳,۰۲۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۷,۳۲۴,۸۹۷,۵۱۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۹۸۶,۱۴۶ ۱,۹۸۳,۱۴۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۳,۰۰۶,۸۹۳,۰۸۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۹۸۶,۱۹۹ ۱,۹۸۳,۲۰۳ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۳,۰۱۰,۷۵۱,۸۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۹۸۶,۲۵۳ ۱,۹۸۳,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۳,۰۱۴,۶۱۶,۷۰۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۹۸۶,۳۰۷ ۱,۹۸۳,۳۱۰ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۳,۰۱۸,۴۸۷,۶۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۹۸۶,۳۷۵ ۱,۹۸۳,۳۷۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۳,۰۲۳,۴۲۲,۶۲۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۹۸۶,۴۰۱ ۱,۹۸۳,۴۰۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۴۳,۰۲۵,۲۹۷,۴۳۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۹۲۶,۴۱۳ ۱,۹۲۳,۶۰۷ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۸,۷۱۳,۲۳۰,۷۷۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۹۱۶,۳۵۵ ۱,۹۱۳,۵۱۶ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۷,۹۸۵,۵۷۵,۳۶۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۸۴۱,۳۳۲ ۱,۸۳۸,۴۵۴ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۲,۵۷۲,۷۲۱,۸۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۸۷۸,۲۲۴ ۱,۸۷۵,۲۹۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۵,۲۲۹,۳۹۳,۵۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۹۴۳,۹۳۹ ۱,۹۴۱,۰۷۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۹,۹۷۳,۱۱۳,۹۴۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۹۴۳,۹۹۰ ۱,۹۴۱,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۹,۹۷۶,۷۴۷,۲۵۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۹۴۴,۰۴۱ ۱,۹۴۱,۱۸۰ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۹,۹۸۰,۴۰۶,۶۶۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۸۷۱,۲۴۵ ۱,۸۶۸,۲۷۰ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۳۴,۷۲۲,۷۸۵,۸۳۰