صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۰۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۶,۹۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۰۱,۲۴۸,۱۷۷,۳۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۰۵۱,۷۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۰۳۱,۳۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۰۳۱,۳۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۹,۰۵۱,۷۹۸ ۹,۰۳۱,۳۹۸ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۲۰۱,۲۴۸,۱۷۷,۳۲۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۸,۶۹۱,۸۸۸ ۸,۶۷۲,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۵۳,۴۸۴,۴۱۰,۷۷۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۸,۴۷۳,۶۲۰ ۸,۴۵۴,۴۸۴ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۲۴,۵۱۳,۹۹۵,۰۲۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۸,۶۴۹,۲۵۳ ۸,۶۲۹,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۴۷,۸۳۸,۱۷۰,۶۴۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۸,۳۴۲,۸۷۵ ۸,۳۲۳,۸۳۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۰۷,۱۳۷,۱۵۸,۲۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۸,۳۴۳,۲۹۷ ۸,۳۲۴,۲۶۲ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۰۷,۱۹۳,۳۷۵,۴۹۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۸,۳۴۳,۷۲۰ ۸,۳۲۴,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۰۷,۲۴۹,۵۹۲,۹۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۷,۹۱۴,۱۰۱ ۷,۸۹۵,۹۷۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۰۵۰,۲۲۸,۴۱۷,۷۳۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۸,۱۴۴,۴۷۱ ۸,۱۲۵,۷۳۸ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۰۸۰,۷۸۸,۱۵۴,۰۷۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۸,۵۶۸,۷۲۴ ۸,۵۴۹,۳۷۷ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۳۷,۱۳۵,۵۸۱,۲۳۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۸,۴۳۳,۱۶۳ ۸,۴۱۴,۱۲۷ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۱۹,۱۴۶,۱۹۶,۴۰۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۸,۱۱۶,۸۶۹ ۸,۰۹۸,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۰۷۷,۱۵۸,۳۷۸,۵۷۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۸,۱۱۷,۲۷۴ ۸,۰۹۸,۸۵۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۰۷۷,۲۱۲,۲۶۸,۰۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۸,۱۱۷,۶۷۹ ۸,۰۹۹,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۰۷۷,۲۶۶,۱۵۷,۷۸۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۸,۳۵۸,۶۵۱ ۸,۳۳۹,۷۰۴ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۰۹,۲۴۷,۳۳۷,۷۰۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۸,۶۹۸,۵۶۴ ۸,۶۷۹,۳۶۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۵۴,۴۲۵,۵۳۹,۶۸۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۸,۷۳۲,۳۷۴ ۸,۷۱۲,۸۸۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۵۸,۸۸۳,۸۹۴,۴۶۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۸,۷۳۲,۸۷۰ ۸,۷۱۳,۳۸۵ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۵۸,۹۴۹,۹۰۹,۰۳۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۸,۷۳۳,۳۶۶ ۸,۷۱۳,۸۸۱ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۵۹,۰۱۵,۹۲۳,۸۰۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۸,۷۳۳,۸۶۲ ۸,۷۱۴,۳۷۸ ۰ ۰ ۱۹۰,۸۴۹ ۰ ۹۲,۸۴۱ ۱۳۳,۰۰۸ ۱,۱۵۹,۰۸۱,۹۳۸,۷۷۲