صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۴,۵۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۶۵,۴۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۰۵,۴۸۰,۶۱۱,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۵۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۲۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۲۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
اطلاعات صندوق
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱,۰۳۴,۵۷۱ ۱,۰۳۳,۲۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۳۴,۵۶۱ ۲,۲۰۵,۴۸۰,۶۱۱,۱۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱,۰۳۴,۴۵۰ ۱,۰۳۳,۱۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۳۴,۵۶۱ ۲,۲۰۵,۲۴۳,۲۴۹,۱۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱,۰۳۵,۵۶۴ ۱,۰۳۴,۲۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۳۴,۵۶۱ ۲,۲۰۷,۵۹۱,۷۱۲,۱۰۹
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱,۰۳۵,۶۱۴ ۱,۰۳۴,۲۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۳۴,۵۶۱ ۲,۲۰۷,۶۹۹,۸۷۷,۵۲۵
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱,۰۳۵,۶۷۰ ۱,۰۳۴,۳۲۰ ۰ ۵۰,۲۲۴ ۰ ۰ ۰ ۲,۱۳۴,۵۶۱ ۲,۲۰۷,۸۱۸,۷۲۷,۴۷۰
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱,۰۴۰,۷۱۰ ۱,۰۳۹,۳۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۶۶,۳۱۶,۰۴۷,۰۳۱
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱,۰۴۴,۴۷۲ ۱,۰۴۳,۰۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۷۴,۱۶۷,۹۱۶,۳۳۰
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱,۰۴۸,۲۵۱ ۱,۰۴۶,۸۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۸۲,۰۵۳,۴۵۸,۶۲۶
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱,۰۵۰,۴۵۸ ۱,۰۴۹,۰۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۸۶,۶۶۹,۹۳۴,۹۴۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱,۰۵۳,۰۸۶ ۱,۰۵۱,۷۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۹۲,۱۶۷,۵۵۲,۶۵۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱,۰۵۳,۱۴۰ ۱,۰۵۱,۷۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۹۲,۲۷۹,۵۴۳,۳۱۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱,۰۵۳,۱۹۵ ۱,۰۵۱,۸۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۹۲,۳۹۴,۳۱۵,۲۸۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱,۰۵۷,۱۶۷ ۱,۰۵۵,۸۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۰۰,۷۲۰,۰۳۴,۳۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱,۰۵۳,۷۸۱ ۱,۰۵۲,۴۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۱۹۳,۶۵۹,۹۳۷,۹۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱,۰۵۷,۲۷۲ ۱,۰۵۵,۹۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۰۰,۹۹۷,۴۵۱,۵۶۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱,۰۶۰,۹۷۰ ۱,۰۵۹,۷۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۰۸,۸۱۷,۴۵۲,۳۳۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱,۰۶۵,۵۴۲ ۱,۰۶۴,۳۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۱۸,۴۰۴,۳۳۶,۱۲۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱,۰۶۵,۵۹۲ ۱,۰۶۴,۳۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۱۸,۵۰۹,۲۱۰,۹۴۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱,۰۶۵,۶۴۲ ۱,۰۶۴,۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۱۸,۶۱۴,۰۷۸,۲۶۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱,۰۶۹,۵۳۲ ۱,۰۶۸,۳۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۸۴,۳۳۷ ۲,۲۲۶,۷۷۲,۰۳۵,۶۱۸
  مشاهده همه