صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۶,۳۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۳,۶۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۶,۶۳۹,۸۷۷,۸۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۸۴۷,۸۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۸۲۵,۶۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۸۲۵,۶۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۸,۸۴۷,۸۱۸ ۸,۸۲۵,۶۱۷ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۱,۰۲۶,۶۳۹,۸۷۷,۸۵۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۸,۵۷۱,۶۱۷ ۸,۵۵۰,۲۸۲ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۹۴,۶۱۱,۵۱۶,۳۸۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۸,۴۹۰,۹۱۴ ۸,۴۶۹,۵۴۷ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۸۵,۲۲۰,۰۷۹,۶۵۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۸,۳۹۷,۴۷۲ ۸,۳۷۶,۳۶۸ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۷۴,۳۸۱,۰۳۰,۶۶۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۸,۱۷۹,۳۳۴ ۸,۱۵۸,۸۱۵ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۴۹,۰۷۴,۱۸۶,۷۶۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۸,۱۷۹,۷۷۲ ۸,۱۵۹,۲۵۳ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۴۹,۱۲۵,۱۵۴,۱۸۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۸,۱۸۰,۲۱۸ ۸,۱۵۹,۷۰۰ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۴۹,۱۷۷,۰۶۸,۳۸۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۸,۲۷۸,۴۷۷ ۸,۲۵۷,۷۵۰ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۶۰,۵۸۲,۷۴۶,۳۱۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۸,۰۱۴,۴۸۹ ۷,۹۹۴,۰۲۲ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۲۹,۹۰۴,۶۲۸,۰۲۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۸,۰۶۶,۶۱۲ ۸,۰۴۵,۷۳۷ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۳۵,۹۲۰,۳۸۲,۷۸۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۸,۲۵۲,۸۸۹ ۸,۲۳۱,۷۵۸ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۵۷,۵۵۹,۲۲۳,۲۸۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۸,۱۶۴,۸۰۷ ۸,۱۴۴,۰۱۰ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۴۷,۳۵۲,۰۰۸,۲۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۸,۱۶۵,۲۵۹ ۸,۱۴۴,۴۶۳ ۰ ۰ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۴۷,۴۰۴,۶۷۱,۳۹۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۸,۱۶۵,۷۱۲ ۸,۱۴۴,۹۱۶ ۰ ۲,۲۵۴ ۱۷۱,۸۹۶ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۶,۳۲۵ ۹۴۷,۴۵۷,۳۳۴,۶۷۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۸,۰۸۲,۶۹۶ ۸,۰۶۸,۶۹۵ ۰ ۰ ۱۶۹,۶۴۲ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۴,۰۷۱ ۹۲۰,۴۰۴,۱۲۱,۵۹۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۸,۳۴۶,۰۷۳ ۸,۳۳۱,۹۷۳ ۰ ۲,۲۳۳ ۱۶۹,۶۴۲ ۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۴,۰۷۱ ۹۵۰,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۷,۸۴۹,۵۰۶ ۷,۸۳۵,۸۳۴ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۰۹ ۲,۳۰۰ ۹۰,۵۷۱ ۱۱۱,۸۳۸ ۸۷۶,۳۴۴,۰۱۲,۸۴۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۷,۸۲۶,۰۷۴ ۷,۸۱۳,۱۲۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۰۹ ۰ ۸۸,۲۷۱ ۱۱۴,۱۳۸ ۸۹۱,۷۷۳,۹۹۵,۲۹۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۷,۹۲۶,۰۷۵ ۷,۹۱۳,۱۱۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۰۹ ۰ ۸۸,۲۷۱ ۱۱۴,۱۳۸ ۹۰۳,۱۸۷,۱۳۸,۴۴۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۷,۹۲۶,۵۱۲ ۷,۹۱۳,۵۵۳ ۰ ۹ ۱۶۷,۴۰۹ ۰ ۸۸,۲۷۱ ۱۱۴,۱۳۸ ۹۰۳,۲۳۷,۰۵۹,۹۳۰