صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت تخصصي بورس ۱۰۴۳ حساب جاری 104318878
بانک تجارت تخصصي بورس ۱۰۴۳ سپرده کوتاه مدت 104449956
بانک تجارت تخصصي بورس ۱۰۴۳ حساب جاری 104319335
بانک تجارت تخصصي بورس ۱۰۴۳ سپرده کوتاه مدت 104450091
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ سپرده کوتاه مدت 100510810707070815
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ حساب جاری 100511040030000001
بانک ایران زمین مرکزي ۵۰۰ سپرده کوتاه مدت 500-840-1116238-1
بانک ایران زمین مرکزي ۵۰۰ سپرده بلند مدت 500-985-1116238-1
بانک ایران زمین مرکزي ۵۰۰ حساب جاری 500-11-1116238-1
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادي ۱۰۲ سپرده کوتاه مدت 102-840-1116238-1
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادي ۱۰۲ سپرده بلند مدت 102-843-1116238-1