صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و تاییدیه سازمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و تاییدیه سازمان تغییرات امیدنامه