بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل 0.15 درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛*
2 هزینه های‌برگزاری‌مجامع‌صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛**
3 کارمزد مدیر سالانه‌دو‌درصد‌(0.02)از‌متوسط‌روزانه‌ارزش‌سهام‌و‌حق‌تقدم‌سهام‌تحت‌تملك‌ صندوق‌به علاوه‌سه‌در هزار‌(0.003)درصد‌از‌ارزش‌روزانة‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌ تحت‌تملك‌صندوق‌و 2 ‌%سود‌حاصل‌از‌گواهی‌سپرده‌ی‌بانکی‌و‌سپرده‌ی‌بانکی‌تا‌ میزان‌نصاب‌مجاز‌سرمایه‌گذاری‌در‌آن‌ها
4 کارمزد متولی سالانه سه در هزار (0/003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی¬های صندوق که سالانه حداقل 120 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود؛***
5 حق الزحمه حسابرس سقف‌هزینه‌حسابرس‌ساالنه‌مبلغ‌ثابت‌100,000,000 میلیون‌ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد؛****
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل ‌مبلغ ‌تعیین ‌شده ‌توسط ‌کانونهای ‌مذکور، ‌مشروط ‌براینکه ‌عضویت ‌در ‌این‌ کانونها‌طبق‌مقررات‌اجباری‌باشد‌یا‌عضویت‌به‌تصویب‌مجمع‌صندوق‌برسد.‌***
8 هزينه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 250.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 5.000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 ریال بالای 50.000 ضریب 0.00005 0.00003 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد
کارمزد ابطال ندارد