بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ منتهی به تاریخ 13980331 1398/04/05
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
صورت های مالی سالیانه منتهی به 139802/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 صندوق افتخار حافظ 1398/03/08
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه فروردین ماه سال 1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1398/02/08
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مربوط به اسفند ماه 1397 صندوق افتخار حافظ 1398/01/07
گزارش عملکرد نه ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 بهمن 1397 ( حسابرسی نشده) 1397/12/22
صورت هاي مالي نه ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 بهمن 1397 ( حسابرسی نشده) 1397/12/22
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی شش منتهی به 1397/08/30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/12/13
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش منتهی به 1397/08/30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/12/13
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه بهمن ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/12/06
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ( اصلاحیه) 1397/11/08
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/11/07
صورت های مالی شش ماهۀ منتهی به 30 آبان 97(حسابرسی نشده) اصلاحیه 1397/10/08
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آذر ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/10/04
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آبان ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/10/04
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مهر ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/10/04
صورت های مالی شش ماهۀ منتهی به 30 آبان 97(حسابرسی نشده) 1397/10/01
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهۀ حسابرسی نشدۀ 30 آبان 97 1397/10/01
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه شهریور ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/07/09
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه تیر ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/07/04
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه خرداد ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/07/04
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه اردیبهشت ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/07/04
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه فروردین ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/07/04
گزارش عملکرد سه ماهۀ منتهی به 31 مرداد 97(حسابرسی نشده) 1397/06/27
صورت های مالی سه ماهۀ منتهی به 31 مرداد 97(حسابرسی نشده) 1397/06/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/02/31صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ 1397/06/14
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1397/02/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ 1397/06/14
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مرداد ماه سال 1397 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1397/06/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/02/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ 1397/06/07
صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه دوره مالی منتهی به 1397/02/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ 1397/06/06
گزارش افشای پرتفو منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/08
صورت های مالی نه ماهۀ منتهی به 30 بهمن 96(حسابرسی نشده) 1396/12/28
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهۀ حسابرسی نشدۀ 30 بهمن 96 1396/12/28
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه بهمن ماه صندوق افتخار حافظ 1396/12/08
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه صندوق افتخار حافظ 1396/11/10
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 30آبان 96 1396/10/23
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 30 آبان 96 1396/10/23
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آذرماه صندوق افتخار حافظ 1396/10/13
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30آبان 1396 1396/10/02
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 ابان 1396 1396/10/02
گزارش عملکرد منتهی به 1396/05/31 1396/06/29
صورت های مالی منتهی به 1396/05/31 1396/06/29
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ 1396/06/13 1396/06/21
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/04/20
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/04/18
صورت مالی منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/03/30
گزارش عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/03/30
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن 95 1395/12/28
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 95/11/30 1395/12/28
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده 950830 1395/10/20
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به30 آبان ماه 1395 1395/10/20
صورت مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 95/08/30 1395/09/28
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/08/30 1395/09/28
گزاش عملکرد1395/05/31 1395/06/21
صورت های مالی منتهی به 1395/05/31 1395/06/20
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1395/02/31 1395/04/27
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/02/31 1395/04/22
گزارش عملکرد منتهی به 1395/02/31 1395/03/31
صورت مالی منتهی به 1395/02/31 1395/03/31
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30/11/1394 1394/12/24
گزارش عملکرد9 ماهه منتهی به 30/11/1394 1394/12/24
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 30/08/94 1394/10/16
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 30/08/94 1394/10/16
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30آبان 94 1394/09/30
گزارش عملکرد منتهی به 30/08/1394 1394/09/30
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 31/05/1394 1394/06/29
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31/05/1394 1394/06/29
صورت مالی 8 ماهه و 20 روزه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1394/04/09
گزارش عملکرد8 ماه و 20 روزه منتهی به 1394/02/31 1394/04/03
صورت مالی 8 ماه و 20 روزه منتهی به 1394/02/31 1394/04/03
گزارش عملکرد 6 ماه و 19 روزه منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
صورت مالی 6 ماه و 19 روزه منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
گزارش عملکرد 3 ماه و 20 روزه منتهی به 30/09/1393 1393/10/30
صورت مالی 3 ماه و 20 روزه منتهی به 30/09/1393 1393/10/29
صورت مالی 20 روزه منتهی به 31/06/93 (حسابرسی شده) 1393/10/17
صورت مالی 20 روزه منتهی به 31/06/93 1393/08/20
گزارش عملکرد 20 روزه منتهی به 31/06/93 1393/08/20