بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 98/02/10 در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ 1398/02/21
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/12/18 در خصوص تغییر صاحبان امضا 1398/02/21
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1398/02/10
تاییدیه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11 1397/12/12
صورتجلسه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11 1397/12/12
تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/21 1397/12/08
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/11/18 در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ 1397/12/05
صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/18 در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ 1397/12/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/11/23
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/18 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/11/23
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/10/13 در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه 1397/11/16
تاییدیه و صورتجلسه صاحبان امضا ( اصلاحیه) 1397/09/24
صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ 97/06/25 1397/08/21
صورتجلسه مجمع مورخ 97/05/30 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 97/12/11 1397/08/19
تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا 97/12/11 1397/08/15
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/07/28 در خصوص تغییر صاحبان امضاء 1397/08/13
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز 1397/07/21
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/05/04 در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار 1397/07/21
تاییدیه سازمان برای تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/07/11
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ 96/05/25 1397/06/12
صورتجلسه ی مجمع مورخ 97/05/04در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق 1397/05/27
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر واحدهای ممتاز صندوق 1397/05/27
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق 1397/05/27
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/12/09 در خصوص تمدید عمر صندوق 1397/05/06
صورتجلسه مورخ 96.10.19 1396/10/24
تاییدیه سازمان 1396/10/24
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ 1396/06/13 1396/06/29
صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396 1396/06/12
مجمع مورخ 1396/03/08 1396/04/17
تاییدیه مجمع مورخ 1396/03/08 1396/04/17
صورتجلسه 1395/12/04
تاییدیه سازمان 1395/12/04
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ1395/05/10 1395/05/19
صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ 1395/05/10 1395/05/16
صورتجلسه 25/12/94 (کارمزد ارکان) 1395/01/14
صورتجلسه تغییر رکن 1394/11/10
صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال 1394/07/21
مصوبات اساسنامه صندوق 1394/07/21
صورتجلسه کارمزد ارکان 1394/02/07