بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اهداف

این صندوق با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل شروع به فعالیت نموده است.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه دربورس تهران/فرابورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می کند.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق