بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به همراه توضیحات