بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع سالیانۀ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ منتهی به 1398/02/31 1398/05/20
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ 29 تیر سال 1398 1398/04/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1398/02/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/02/10 1398/01/31
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/07 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/12/08
آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/12/07 1397/12/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/11/23
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/18صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ 1397/11/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/11/21 1397/11/09
آگهی دعوت به مجمع 1397/11/18 1397/11/08
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/13 در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و اصلاح مواد اساسنامه 1397/10/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/10/13 1397/10/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/10/13 1397/10/03
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1397/06/25 1397/10/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/05/30 در خصوص تمدید عمر صندوق 1397/10/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر نوع صندوق 1397/10/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص روزنامه 1397/10/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر امیدنامه 1397/10/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر واحدهای ممتاز 1397/10/02
تغییر نوع صندوق 1397/07/24
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/06/25 1397/06/25
آگهی دعوت به مجمع 1397/06/14
سجام چیست؟ 1397/05/23
آگهی دعوت به مجمع 1397/05/21
مجمع صندوق( اصلاحیه) 1397/04/27
تغییر نوع صندوق 1397/04/26
مجمع صندوق 1397/04/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق مشترک افتخار حافظ مورخ96/10/19 1396/10/19
صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396 1396/06/12
آگهی روزنامه مجمع 1396/06/12
مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1396/03/08 1396/04/17
مجمع 1396/02/30
مجمع عمومی سالیانه صندوق 1395/04/29
پرداخت سود سالانه 1395/02/29
اعلام شماره حساب و شبای صندوق 1394/11/20
ثبت صورتجلسه 1394/11/10
مجمع 1394/10/30
اعلامیه پذیره نویسی 1393/03/31