بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سرمایه گذاری ایران 17,400 %49.71
2 شركت كارگزاري حافظ 10,000 %28.57
3 سرمايه گذاري سهم ياسان بهداد 5,000 %14.28
4 مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ 2,600 %7.43