بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,817 72.27 19,397 35.46 20,150 34.87 25,530 43.84
اوراق مشارکت 531 1.76 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,657 25.36 34,705 63.45 36,963 63.96 32,145 55.2
وجه نقد 99 0.33 14 0.03 24 0.04 3 0.01
سایر دارایی ها 83 0.27 583 1.07 655 1.13 552 0.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,451 47.87 19,397 35.46 20,150 34.87 25,530 43.84