بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,085 71.2 24,580 41.21 28,329 44.99 23,615 36.97
اوراق مشارکت 511 1.65 5 0.01 14 0.02 438 0.69
سپرده بانکی 8,279 26.69 33,794 56.66 32,461 51.55 33,594 52.59
وجه نقد 96 0.31 13 0.02 4 0.01 2 0
سایر دارایی ها 45 0.15 1,253 2.1 2,160 3.43 6,229 9.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,005 48.38 24,580 41.21 28,329 44.99 23,615 36.97