صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 آگهی دعوت به مجمع 1398/09/06 ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
22 صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و تاییدیه سازمان ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
23 لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
24 آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ 1398/06/04 ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
25 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
26 لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
27 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به شماره ثبت 34537 ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
28 صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 98/02/10 در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
29 صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/12/18 در خصوص تغییر صاحبان امضا ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
30 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
سایز صفحه