صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق
متن خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/05/04 در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق
پیوست
مشاهده پیوست