صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/07/28 در خصوص تغییر صاحبان امضاء
منبع -
مقدمه صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/07/28 در خصوص تغییر صاحبان امضاء
متن خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/07/28 در خصوص تغییر صاحبان امضاء
پیوست
مشاهده پیوست