صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/10/13 در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه
منبع -
مقدمه صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/10/13 در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه
متن خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/10/13 در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه
پیوست
مشاهده پیوست