صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه 25/12/94 (کارمزد ارکان)
منبع -
مقدمه صورتجلسه 25/12/94 (کارمزد ارکان)
متن خبر صورتجلسه 25/12/94 (کارمزد ارکان)
پیوست
مشاهده پیوست