صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ 1396/06/13
منبع -
مقدمه صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ 1396/06/13
متن خبر صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ 1396/06/13
پیوست
مشاهده پیوست