صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۹,۲۰۷ ۸۰.۴۲ ۵۴۶,۱۰۹ ۷۲.۷۷ ۸۳۹,۱۹۲ ۸۶.۷۸ ۹۰۲,۲۴۹ ۸۹.۲۵
اوراق ۱,۹۴۰ ۲.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۰,۲۳۷ ۲۷.۴۹ ۱۹۳,۹۴۴ ۲۵.۸۴ ۱۲۱,۶۲۷ ۱۲.۵۸ ۱۰۸,۴۹۵ ۱۰.۷۳
سایر دارایی ها ۱,۸۲۷ ۲.۴۸ ۱۰,۴۳۹ ۱.۳۹ ۶,۱۶۲ ۰.۶۴ ۱۹۴ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۳,۸۳۶ ۷۳.۱۳ ۵۴۶,۱۰۹ ۷۲.۷۷ ۸۳۹,۱۹۲ ۸۶.۷۸ ۹۰۲,۲۴۹ ۸۹.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد