صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۶,۰۸۴ ۸۵.۴۲ ۸۳۲,۳۲۱ ۷۴.۳ ۶۷۸,۴۵۲ ۵۹.۰۷ ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶
اوراق ۱,۸۴۷ ۱.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۶,۲۹۶ ۲۳.۳۸ ۱۷۶,۹۰۹ ۱۵.۷۹ ۱۷۴,۱۴۴ ۱۵.۱۶ ۲۵۸,۸۳۴ ۲۲.۱۸
سایر دارایی ها ۲,۳۵۱ ۲.۰۹ ۱۵,۴۷۱ ۱.۳۸ ۱۵,۷۰۸ ۱.۳۷ ۷۴۴ ۰.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۰,۹۷۰ ۸۰.۸۷ ۸۳۲,۳۲۱ ۷۴.۳ ۶۷۸,۴۵۲ ۵۹.۰۷ ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد