صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۰۶۶ ۶۵.۸۲ ۵۹,۰۹۹ ۵۴.۷۷ ۷۸,۶۹۷ ۶۲.۸۳ ۹۴,۰۵۸ ۷۶.۸۸
اوراق ۱,۷۲۸ ۴.۵۴ ۸,۵۸۹ ۷.۹۶ ۸,۵۶۹ ۶.۸۴ ۸,۵۲۳ ۶.۹۷
وجه نقد ۱۱,۲۱۲ ۲۹.۴۴ ۳۸,۴۳۱ ۳۵.۶۱ ۳۵,۷۷۲ ۲۸.۵۶ ۱۹,۶۷۸ ۱۶.۰۹
سایر دارایی ها ۱,۳۰۷ ۳.۴۳ ۱,۷۹۱ ۱.۶۶ ۲,۲۰۷ ۱.۷۶ ۷۷ ۰.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۰۸۵ ۵۰.۱۱ ۵۹,۰۹۹ ۵۴.۷۷ ۷۸,۶۹۷ ۶۲.۸۳ ۹۴,۰۵۸ ۷۶.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد