صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶۳,۴۲۹ ۷۲.۹۷ ۱,۳۲۲,۰۶۳ ۵۶.۳۴ ۱,۷۴۰,۵۶۸ ۷۷.۴۱ ۱,۹۲۴,۴۴۲ ۸۶.۶۴
اوراق ۱,۷۱۲ ۰.۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۵۸,۲۱۹ ۲۶ ۶۶۱,۲۴۴ ۲۸.۱۸ ۴۸۰,۵۰۹ ۲۱.۳۷ ۲۶۴,۳۶۱ ۱۱.۹
سایر دارایی ها ۳,۳۲۵ ۱.۴۹ ۲۰,۴۰۰ ۰.۸۷ ۹۳۶ ۰.۰۴ ۶,۰۶۴ ۰.۲۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۴۹,۶۶۱ ۶۶.۸۳ ۱,۱۴۶,۹۰۵ ۴۸.۸۷ ۱,۴۷۶,۰۸۵ ۶۵.۶۵ ۱,۶۱۴,۹۱۵ ۷۲.۷
صندوق سرمایه گذاری ۴۱۴,۰۴۶ ۱۸۴.۸۸ ۲۸۶,۷۰۵ ۱۲.۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد