صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۴,۶۳۹ ۶۸.۸۱ ۱۸۱,۰۵۲ ۵۸.۳۵ ۲۷۸,۰۲۸ ۵۲.۱۲ ۲۸۵,۱۲۱ ۴۹.۲۴
اوراق ۲,۰۱۹ ۴.۰۱ ۵,۹۰۳ ۱.۹ ۸۲۹ ۰.۱۶ ۰ ۰
وجه نقد ۱۵,۶۵۶ ۳۱.۱ ۱۱۳,۰۲۲ ۳۶.۴۳ ۲۳۵,۸۵۴ ۴۴.۲۱ ۲۵۲,۵۸۶ ۴۳.۶۲
سایر دارایی ها ۱,۶۹۹ ۳.۳۸ ۱۰,۳۰۳ ۳.۳۲ ۱۸,۷۴۳ ۳.۵۱ ۴۱,۳۱۶ ۷.۱۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۰۴۸ ۵۷.۷ ۱۸۱,۰۵۲ ۵۸.۳۵ ۲۷۸,۰۲۸ ۵۲.۱۲ ۲۸۵,۱۲۱ ۴۹.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد