صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲۸۵,۱۲۱ ۴۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۵۸۶ ۴۳.۶۲ % ۴۱,۳۱۶ ۷.۱۴ % ۲۸۵,۱۲۱ ۴۹.۲۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۳۱۱,۶۱۵ ۵۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۴۳۱ ۴۸.۶۶ % ۱۴۳ ۰.۰۲ % ۳۱۱,۶۱۵ ۵۱.۳۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۳۱۱,۶۱۵ ۵۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۴۳۱ ۴۸.۶۶ % ۱۴۳ ۰.۰۲ % ۳۱۱,۶۱۵ ۵۱.۳۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳۱۱,۶۱۵ ۵۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۴۳۱ ۴۸.۶۶ % ۱۴۴ ۰.۰۲ % ۳۱۱,۶۱۵ ۵۱.۳۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۸۶,۸۲۸ ۴۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۶۱۳ ۵۲.۹۲ % ۱۴۵ ۰.۰۲ % ۲۸۶,۸۲۸ ۴۷.۰۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲۵۵,۸۱۷ ۴۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۰۵۹ ۵۶.۶۲ % ۱۴۶ ۰.۰۲ % ۲۵۵,۸۱۷ ۴۳.۳۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۵۵,۸۱۷ ۴۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۰۵۹ ۵۶.۶۲ % ۱۴۷ ۰.۰۲ % ۲۵۵,۸۱۷ ۴۳.۳۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲۵۵,۸۱۷ ۴۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۰۵۹ ۵۶.۶۲ % ۱۴۷ ۰.۰۳ % ۲۵۵,۸۱۷ ۴۳.۳۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲۴۴,۹۳۴ ۴۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۳۴۶ ۴۸.۵۵ % ۴۶,۹۰۰ ۸.۲۷ % ۲۴۴,۹۳۴ ۴۳.۱۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲۴۴,۹۳۴ ۴۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۳۴۶ ۴۸.۵۵ % ۴۶,۹۰۱ ۸.۲۷ % ۲۴۴,۹۳۴ ۴۳.۱۸ %