صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۳۴ ۲۲.۱۸ % ۷۰۷,۹۷۱ ۰.۰۶ % ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۳۴ ۲۲.۱۸ % ۷۰۷,۹۷۲ ۰.۰۶ % ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۳۴ ۲۲.۱۸ % ۷۰۷,۹۷۳ ۰.۰۶ % ۲۰۰,۲۰۳ ۱۷.۱۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۹۶,۹۵۷ ۱۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۳۹۲ ۲۷.۴۵ % ۶۷۰,۹۶۱ ۰.۰۶ % ۱۹۶,۹۵۷ ۱۶.۴۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۹۷,۲۳۴ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۶۰۰ ۲۶.۱۴ % ۶۸۶,۰۱۵ ۰.۰۶ % ۱۹۷,۲۳۴ ۱۶.۴۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۸۸,۲۵۴ ۱۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۶۱۰ ۱۶.۵۵ % ۷۱۷,۲۹۶ ۰.۰۷ % ۱۸۸,۲۵۴ ۱۷.۳۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۰۸۷ ۱۵.۳۳ % ۷۴۴,۷۰۵ ۰.۰۷ % ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۰۸۷ ۱۵.۳۳ % ۷۴۴,۷۰۵ ۰.۰۷ % ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۰۸۷ ۱۵.۳۳ % ۷۴۴,۷۰۶ ۰.۰۷ % ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۰۸۷ ۱۵.۳۳ % ۷۴۴,۷۰۶ ۰.۰۷ % ۱۸۹,۱۳۸ ۱۷.۱۵ %