صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۹۰۲,۲۴۹ ۸۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۴۹۵ ۱۰.۷۳ % ۱۹۴ ۰.۰۲ % ۹۰۲,۲۴۹ ۸۹.۲۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۸۸۲,۳۷۳ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۳۵۱ ۱۰.۵۷ % ۱۹۴ ۰.۰۲ % ۸۸۲,۳۷۳ ۸۹.۴۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۸۴۸,۴۷۵ ۸۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۱۳ ۹.۴۵ % ۱۵,۴۶۱ ۱.۶۲ % ۸۴۸,۴۷۵ ۸۸.۹۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۸۴۸,۴۷۵ ۸۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۱۲ ۹.۴۵ % ۱۵,۴۶۲ ۱.۶۲ % ۸۴۸,۴۷۵ ۸۸.۹۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۸۴۸,۴۷۵ ۸۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۱۲ ۹.۴۵ % ۱۵,۴۶۳ ۱.۶۲ % ۸۴۸,۴۷۵ ۸۸.۹۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۸۶۱,۰۷۰ ۸۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۲۴۴ ۷.۱۷ % ۳۵,۰۹۰ ۳.۶۳ % ۸۶۱,۰۷۰ ۸۹.۱۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۸۴۵,۸۰۶ ۹۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۵۹۹ ۹.۷۷ % ۱۹۸ ۰.۰۲ % ۸۴۵,۸۰۶ ۹۰.۲۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۸۶۸,۱۴۱ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۵۹۹ ۹.۵۴ % ۱۹۹ ۰.۰۲ % ۸۶۸,۱۴۱ ۹۰.۴۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۸۸۳,۹۷۵ ۸۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۵۶ ۱۱.۳۵ % ۲۰۰ ۰.۰۲ % ۸۸۳,۹۷۵ ۸۸.۶۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۸۶۲,۲۴۰ ۸۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۰۴۷ ۱۳.۸۸ % ۲۰۱ ۰.۰۲ % ۸۶۲,۲۴۰ ۸۶.۱ %