صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۹۴,۰۵۸ ۷۶.۸۸ % ۸,۵۲۳ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۷۸ ۱۶.۰۹ % ۷۷ ۰.۰۶ % ۹۴,۰۵۸ ۷۶.۸۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۹۳,۷۱۸ ۷۵.۸۶ % ۸,۵۲۸ ۶.۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۱۸ ۱۷.۱۷ % ۷۸ ۰.۰۶ % ۹۳,۷۱۸ ۷۵.۸۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۹۴,۲۶۵ ۷۵.۷۳ % ۸,۵۳۷ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۳ ۱۷.۳۵ % ۷۹ ۰.۰۶ % ۹۴,۲۶۵ ۷۵.۷۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۹۱,۷۵۸ ۷۵.۴۵ % ۸,۵۵۸ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۹۳ ۱۷.۲۶ % ۳۰۸ ۰.۲۵ % ۹۱,۷۵۸ ۷۵.۴۵ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۹۳,۳۹۷ ۶۳.۳۱ % ۸,۵۲۱ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۱۷ ۳۰.۸۶ % ۸۰ ۰.۰۵ % ۹۳,۳۹۷ ۶۳.۳۱ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۹۳,۳۹۷ ۶۳.۳۱ % ۸,۵۱۶ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۱۷ ۳۰.۸۶ % ۸۱ ۰.۰۶ % ۹۳,۳۹۷ ۶۳.۳۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۹۳,۳۹۷ ۶۳.۳۲ % ۸,۵۱۲ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۱۷ ۳۰.۸۶ % ۸۲ ۰.۰۶ % ۹۳,۳۹۷ ۶۳.۳۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۹۱,۶۴۲ ۶۱.۴۵ % ۸,۵۰۲ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۹۳ ۳۲.۷۹ % ۸۲ ۰.۰۶ % ۹۱,۶۴۲ ۶۱.۴۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۹۱,۶۴۲ ۶۱.۴۶ % ۸,۴۹۸ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۹۳ ۳۲.۷۹ % ۸۳ ۰.۰۶ % ۹۱,۶۴۲ ۶۱.۴۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۷۱,۷۷۳ ۵۷.۰۲ % ۸,۵۰۹ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۲,۳۸۲ ۳۳.۶۷ % ۳,۲۱۹ ۲.۵۶ % ۷۱,۷۷۳ ۵۷.۰۲ %