صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۱۱ ۲.۵۴ ۵,۵۷۰.۴۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۶۷ ۳.۰۱ ۱.۴۸E+۰۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۱.۱۹) (۱.۹) (۹۸.۷۲) (۹۹.۹۱)
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳.۳ ۰.۳۸ ۱.۴E+۰۷ ۲۹۲.۴۵
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۶۴) (۰.۶۲) (۹۰.۵) (۸۹.۸۳)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۲.۲۶) (۰.۳۵) (۹۹.۹۸) (۷۲.۱۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۸ ۲.۷۲ ۴,۸۹۸.۲۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۹۴ (۰.۷۸) ۲,۹۹۳.۲ (۹۴.۳۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۳.۱۶) (۰.۴۵) (۱۰۰) (۸۰.۴۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۶.۳۳ ۳.۲۱ ۵.۳۹E+۱۱ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۲۹ ۳.۰۸ ۱۸۸.۵ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۱.۲۶) (۱.۷۷) (۹۹.۰۴) (۹۹.۸۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۷.۲۱) (۰.۱۷) (۱۰۰) (۴۶.۵۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۴.۳۹ ۱.۲۵ ۶.۳۸E+۰۸ ۹,۱۵۳.۶۲