صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱.۱۱۲ %۲.۵۴۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۵.۲۶۸ %۳.۳۶۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱۳.۴۳ %۲۴.۷۱۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱۱۲.۹۱۵ %۱۰۵.۴۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۳۹۹.۹۸۴ %۳۵۶.۹۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۶۱۹.۰۷۴ %۶۹۰.۵۱۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۷۳۲.۷۹۷ %۲۶۸۴.۷۵۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۹۴۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%