صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۱۶.۸۷۱)% (۹.۵۴۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۴۵.۱۶۳)% (۱۲.۳۵۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۴۱.۱۹۸)% (۲۷.۶۷۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۶۶.۲۸ %۷۷.۰۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۲۳۶.۲۵۴ %۳۶۱.۸۴۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۳۷۵.۹۵۵ %۱۸۵۵.۲۹۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۹۴۰۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%