صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه بهمن ماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهۀ منتهی به ۳۰ آبان ۹۹( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آذر ماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهۀ حسابرسی نشدۀ ۳۰ آبان ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آبان ماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مهرماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه شهریور ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی شده(اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورت های مالی سه ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مرداد سال ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه تیر ماه سال ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه خرداد ماه سال ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه فروردین ماه سال ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه اسفند ماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ صورت های مالی نه ماهۀ منتهی به ۳۰بهمن ۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهۀ منتهی به ۳۰ بهمن ۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه بهمن ماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صورت های مالی شش ماهۀ منتهی به ۳۰ آبان ۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد شش ماهۀ منتهی به ۳۰ آبان ۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دیماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حاف دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آذر ماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهۀ حسابرسی نشدۀ ۳۰ آبان ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی شش ماهۀ منتهی به ۳۰ آبان ۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آبان ماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مهرماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه شهریورسال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت های مالی سه ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد سه ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش افشای پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱ صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش افشای پرتفوی منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ منتهی به تاریخ ۱۳۹۸۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه فروردین ماه سال ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۷ صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد نه ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صورت های مالی نه ماهه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی شش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه بهمن ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ( اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ صورت های مالی شش ماهۀ منتهی به ۳۰ آبان ۹۷(حسابرسی نشده) اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آذر ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آبان ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مهر ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورت های مالی شش ماهۀ منتهی به ۳۰ آبان ۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهۀ حسابرسی نشدۀ ۳۰ آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه شهریور ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه تیر ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه خرداد ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه فروردین ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهۀ منتهی به ۳۱ مرداد ۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورت های مالی سه ماهۀ منتهی به ۳۱ مرداد ۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مرداد ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفو منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورت های مالی نه ماهۀ منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهۀ حسابرسی نشدۀ ۳۰ بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه بهمن ماه صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰آبان ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آبان ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گزارش افشای پرتفوی ماهیانه آذرماه صندوق افتخار حافظ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ ابان ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ صورت مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده ۹۵۰۸۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ صورت مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ گزاش عملکرد۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰آبان ۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ صورت مالی ۸ ماهه و ۲۰ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد۸ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ صورت مالی ۸ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورت مالی ۶ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورت مالی ۳ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ صورت مالی ۲۰ روزه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ صورت مالی ۲۰ روزه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد ۲۰ روزه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ دانلود