صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۵ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۳(تغییرات اساسنامه) اصلاحیه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۶ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات امید نامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۷ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۱۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۹/۰۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۳ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۴ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۱۶ آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۰ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۲۲ تاییدیه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۲۴ تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۲۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۲۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۲۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۲۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۳۰ تاییدیه و صورتجلسه صاحبان امضا ( اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۳۱ صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۳۳ تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۳۴ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ در خصوص تغییر صاحبان امضاء دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۳۵ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۳۶ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۳۷ تاییدیه سازمان برای تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۳۸ صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۳۹ صورتجلسه ی مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۰ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر واحدهای ممتاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۱ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۲ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۴۳ صورتجلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۴ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۵ صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۴۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۴۷ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۴۸ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۴۹ صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۰ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۱ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۵۲ صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۵۳ صورتجلسه ۲۵/۱۲/۹۴ (کارمزد ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۵۴ صورتجلسه تغییر رکن دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
۵۵ صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۵۶ مصوبات اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۵۷ صورتجلسه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷