صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع افزودن نماد سجام مورخ مجمع ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۷ آگهی دعوت به مجمع (افزودن نماد افرا نمادپایدار) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۲ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۳(تغییرات اساسنامه) اصلاحیه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۳ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات امید نامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۴ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۷ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۱۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۹/۰۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۲۰ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲۱ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۲۳ آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۲۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۲۶ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۷ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۲۹ تاییدیه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۳۱ تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۳۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۳۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۳۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۳۶ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۳۷ تاییدیه و صورتجلسه صاحبان امضا ( اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۳۸ صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۴۰ تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۴۱ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ در خصوص تغییر صاحبان امضاء دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۴۲ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۴۳ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۴۴ تاییدیه سازمان برای تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۴۵ صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۴۶ صورتجلسه ی مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۷ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر واحدهای ممتاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۸ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۵۰ صورتجلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۱ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۲ صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۵۴ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۵۵ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۵۶ صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۷ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۸ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۵۹ صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۶۰ صورتجلسه ۲۵/۱۲/۹۴ (کارمزد ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۶۱ صورتجلسه تغییر رکن دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
۶۲ صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۶۳ مصوبات اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۶۴ صورتجلسه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷