صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۲ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۵ آگهی دعوت به مجمع افزودن نماد سجام مورخ مجمع ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۸ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۱ آگهی دعوت به مجمع (افزودن نماد افرا نمادپایدار) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۲۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۲۶ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۳(تغییرات اساسنامه) اصلاحیه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۲۷ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات امید نامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۸ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۳۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۳۱ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۳۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۹/۰۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳۴ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۳۵ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۳۷ آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۳۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۴۰ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۴۱ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۴۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۴۳ تاییدیه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۴۵ تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۴۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۴۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۴۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۵۰ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۵۱ تاییدیه و صورتجلسه صاحبان امضا ( اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۵۲ صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۵۴ تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۵۵ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ در خصوص تغییر صاحبان امضاء دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۵۶ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۵۷ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۵۸ تاییدیه سازمان برای تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۵۹ صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۶۰ صورتجلسه ی مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۶۱ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر واحدهای ممتاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۶۲ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۶۳ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۶۴ صورتجلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶۵ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶۶ صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۶۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۶۸ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۶۹ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۷۰ صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۷۱ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۷۲ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۷۳ صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۷۴ صورتجلسه ۲۵/۱۲/۹۴ (کارمزد ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۷۵ صورتجلسه تغییر رکن دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
۷۶ صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۷۷ مصوبات اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۷۸ صورتجلسه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷