صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۳ آگهی دعوت به مجمع (افزودن نماد افرا نمادپایدار) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۸ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۳(تغییرات اساسنامه) اصلاحیه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۹ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات امید نامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۰ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۳ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۱۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۹/۰۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۶ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۷ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۱۹ آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۲۲ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۳ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۲۵ تاییدیه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۲۷ تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۲۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۳۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۳۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۳۲ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۳۳ تاییدیه و صورتجلسه صاحبان امضا ( اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۳۴ صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۳۶ تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۳۷ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ در خصوص تغییر صاحبان امضاء دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۳۸ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۳۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۴۰ تاییدیه سازمان برای تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۴۱ صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۴۲ صورتجلسه ی مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۳ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر واحدهای ممتاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۴ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۴۵ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۴۶ صورتجلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۷ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۸ صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۵۰ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۵۱ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۵۲ صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۳ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵۴ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۵۵ صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۵۶ صورتجلسه ۲۵/۱۲/۹۴ (کارمزد ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۵۷ صورتجلسه تغییر رکن دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
۵۸ صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۵۹ مصوبات اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۶۰ صورتجلسه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷