صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۲ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخارحافظ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (افزایش هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخارحافظ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حذف نماد سرو) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخارحافظ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۹ صورتجلسه افزودن نماد مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۲ صورتجلسه مجمع تغییر متولی به همراه تاییدیه حسابرس مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۲۹(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۹ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۲۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۲۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۲۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۲۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲۹ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۳۰ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۳۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳۳ آگهی دعوت به مجمع افزودن نماد سجام مورخ مجمع ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۳۶ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۳۹ آگهی دعوت به مجمع (افزودن نماد افرا نمادپایدار) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۴۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳و تاییدیه سازمان (تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تغییرات امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴۴ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۳(تغییرات اساسنامه) اصلاحیه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۴۵ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات امید نامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴۶ آگهی دعوت به مجمع ( تغییرات اساسنامه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۴۹ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۵۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۹/۰۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۵۲ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۵۳ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۵۵ آگهي دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۵۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۵۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۵۸ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۵۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۶۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۶۱ تاییدیه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۶۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۶۳ تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۶۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۶۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۶۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۶۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۶۸ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و تغییرات مواد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۶۹ تاییدیه و صورتجلسه صاحبان امضا ( اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۷۰ صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۷۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۷۲ تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا ۹۷/۱۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۷۳ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ در خصوص تغییر صاحبان امضاء دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۷۴ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۷۵ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۷۶ تاییدیه سازمان برای تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۷۷ صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۷۸ صورتجلسه ی مجمع مورخ ۹۷/۰۵/۰۴در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۷۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر واحدهای ممتاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۸۰ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در خصوص تغییر مدیر، تصویب اساسنامه جدید وتغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۸۱ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در خصوص تمدید عمر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۸۲ صورتجلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۸۳ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۸۴ صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۸۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۸۶ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۸۷ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۸۸ صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۸۹ تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۹۰ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۹۱ صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۹۲ صورتجلسه ۲۵/۱۲/۹۴ (کارمزد ارکان) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۹۳ صورتجلسه تغییر رکن دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
۹۴ صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۹۵ مصوبات اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۹۶ صورتجلسه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷