صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/17 1,034,571 1,033,224 0 0 0 0 0 2,134,561 2,205,480,611,110
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/16 1,034,450 1,033,113 0 0 0 0 0 2,134,561 2,205,243,249,194
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/15 1,035,564 1,034,213 0 0 0 0 0 2,134,561 2,207,591,712,109
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/14 1,035,614 1,034,264 0 0 0 0 0 2,134,561 2,207,699,877,525
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/13 1,035,670 1,034,320 0 50,224 0 0 0 2,134,561 2,207,818,727,470
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/12 1,040,710 1,039,331 0 0 0 0 0 2,084,337 2,166,316,047,031
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/11 1,044,472 1,043,098 0 0 0 0 0 2,084,337 2,174,167,916,330
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/10 1,048,251 1,046,881 0 0 0 0 0 2,084,337 2,182,053,458,626
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/09 1,050,458 1,049,096 0 0 0 0 0 2,084,337 2,186,669,934,942
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/08 1,053,086 1,051,734 0 0 0 0 0 2,084,337 2,192,167,552,653
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/07 1,053,140 1,051,787 0 0 0 0 0 2,084,337 2,192,279,543,315
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/06 1,053,195 1,051,843 0 0 0 0 0 2,084,337 2,192,394,315,281
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/05 1,057,167 1,055,837 0 0 0 0 0 2,084,337 2,200,720,034,343
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/04 1,053,781 1,052,450 0 0 0 0 0 2,084,337 2,193,659,937,968
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/03 1,057,272 1,055,970 0 0 0 0 0 2,084,337 2,200,997,451,564
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/02 1,060,970 1,059,722 0 0 0 0 0 2,084,337 2,208,817,452,338
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/12/01 1,065,542 1,064,321 0 0 0 0 0 2,084,337 2,218,404,336,123
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/11/30 1,065,592 1,064,372 0 0 0 0 0 2,084,337 2,218,509,210,948
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/11/29 1,065,642 1,064,422 0 0 0 0 0 2,084,337 2,218,614,078,265
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/11/28 1,069,532 1,068,336 0 0 0 0 0 2,084,337 2,226,772,035,618