صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/10 5,035,759 5,031,322 0 0 157,815 0 78,265 114,550 576,337,934,999
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/09 4,813,318 4,808,444 0 0 157,815 0 78,265 114,550 550,807,299,846
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/08 4,813,504 4,808,630 0 0 157,815 0 78,265 114,550 550,828,589,090
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/07 4,813,689 4,808,816 0 4,782 157,815 0 78,265 114,550 550,849,876,788
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/06 4,438,632 4,433,976 0 0 153,033 0 78,265 109,768 486,708,651,280
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/05 4,541,496 4,537,380 0 0 153,033 0 78,265 109,768 498,059,176,916
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/04 4,541,660 4,537,545 0 0 153,033 0 78,265 109,768 498,077,251,090
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/03 4,541,825 4,537,710 0 0 153,033 0 78,265 109,768 498,095,325,319
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/02 4,692,458 4,688,537 0 0 153,033 0 78,265 109,768 514,651,296,798
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/03/01 4,692,618 4,688,696 0 0 153,033 0 78,265 109,768 514,668,824,233
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/31 4,692,779 4,688,857 0 0 153,033 0 78,265 109,768 514,686,434,749
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/30 4,779,209 4,775,298 0 0 153,033 0 78,265 109,768 524,174,862,538
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/29 4,690,960 4,686,593 0 0 153,033 0 78,265 109,768 514,437,910,303
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/28 4,461,506 4,456,891 0 0 153,033 0 78,265 109,768 489,224,022,164
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/27 4,446,309 4,442,272 0 0 153,033 0 78,265 109,768 487,619,347,189
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/26 4,660,383 4,656,344 0 0 153,033 0 78,265 109,768 511,117,601,077
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/25 4,660,552 4,656,513 0 0 153,033 440 78,265 109,768 511,136,166,307
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/24 4,686,808 4,682,785 0 0 153,033 0 77,825 110,208 516,080,406,395
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/23 4,697,084 4,693,127 0 0 153,033 0 77,825 110,208 517,220,114,995
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/02/22 4,853,976 4,850,141 0 0 153,033 0 77,825 110,208 534,524,370,925