صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/29 1,621,751 1,619,129 0 0 114,936 0 77,825 72,111 116,757,025,983
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/28 1,665,553 1,662,939 0 0 114,936 0 77,825 72,111 119,916,221,596
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/27 1,685,213 1,682,585 0 0 114,936 0 77,825 72,111 121,332,860,940
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/26 1,672,185 1,669,622 0 0 114,936 0 77,825 72,111 120,398,107,026
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/25 1,699,694 1,697,089 0 0 114,936 0 77,825 72,111 122,378,799,544
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/24 1,699,732 1,697,126 0 0 114,936 0 77,825 72,111 122,381,487,289
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/23 1,699,769 1,697,164 0 0 114,936 0 77,825 72,111 122,384,180,925
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/22 1,692,718 1,690,159 0 0 114,936 0 77,825 72,111 121,879,046,229
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/21 1,692,754 1,690,195 0 0 114,936 0 77,825 72,111 121,881,651,737
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/20 1,731,356 1,729,315 0 0 114,936 0 77,825 72,111 124,702,599,426
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/19 1,750,938 1,748,947 0 0 114,936 0 77,825 72,111 126,118,316,275
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/18 1,716,477 1,714,382 0 0 114,936 0 77,825 72,111 123,625,794,033
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/17 1,716,500 1,714,405 0 0 114,936 0 77,825 72,111 123,627,451,777
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/16 1,716,523 1,714,428 0 0 114,936 0 77,825 72,111 123,629,115,406
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/15 1,696,033 1,693,962 0 0 114,936 0 77,825 72,111 122,153,316,271
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/14 1,656,800 1,654,642 0 0 114,936 0 77,825 72,111 119,317,896,227
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/13 1,615,943 1,613,835 0 0 114,936 0 77,825 72,111 116,375,288,055
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/12 1,615,607 1,613,490 0 0 114,936 0 77,825 72,111 116,350,349,561
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/11 1,633,308 1,631,211 0 0 114,936 0 77,825 72,111 117,628,276,967
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1398/11/10 1,633,329 1,631,232 0 0 114,936 0 77,825 72,111 117,629,775,894