صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/12 8,490,914 8,469,547 0 0 171,896 0 90,571 116,325 985,220,079,650
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/11 8,397,472 8,376,368 0 0 171,896 0 90,571 116,325 974,381,030,669
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/10 8,179,334 8,158,815 0 0 171,896 0 90,571 116,325 949,074,186,761
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/09 8,179,772 8,159,253 0 0 171,896 0 90,571 116,325 949,125,154,184
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/08 8,180,218 8,159,700 0 0 171,896 0 90,571 116,325 949,177,068,389
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/07 8,278,477 8,257,750 0 0 171,896 0 90,571 116,325 960,582,746,313
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/06 8,014,489 7,994,022 0 0 171,896 0 90,571 116,325 929,904,628,023
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/05 8,066,612 8,045,737 0 0 171,896 0 90,571 116,325 935,920,382,783
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/04 8,252,889 8,231,758 0 0 171,896 0 90,571 116,325 957,559,223,288
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/03 8,164,807 8,144,010 0 0 171,896 0 90,571 116,325 947,352,008,275
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/02 8,165,259 8,144,463 0 0 171,896 0 90,571 116,325 947,404,671,396
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/05/01 8,165,712 8,144,916 0 2,254 171,896 0 90,571 116,325 947,457,334,674
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/31 8,082,696 8,068,695 0 0 169,642 0 90,571 114,071 920,404,121,595
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/30 8,346,073 8,331,973 0 2,233 169,642 0 90,571 114,071 950,436,460,932
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/29 7,849,506 7,835,834 0 0 167,409 2,300 90,571 111,838 876,344,012,846
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/28 7,826,074 7,813,121 0 0 167,409 0 88,271 114,138 891,773,995,292
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/27 7,926,075 7,913,115 0 0 167,409 0 88,271 114,138 903,187,138,445
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/26 7,926,512 7,913,553 0 9 167,409 0 88,271 114,138 903,237,059,930
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/25 7,925,875 7,912,914 0 0 167,400 3,350 88,271 114,129 903,093,007,503
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/04/24 8,540,247 8,527,677 0 3,534 167,400 0 84,921 117,479 1,001,823,002,581