صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/08/02 4,852,576 4,840,463 0 0 285,211 0 103,657 216,554 1,048,221,678,101
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/08/01 4,852,656 4,840,544 0 22,736 285,211 0 103,657 216,554 1,048,239,162,340
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/30 5,318,804 5,305,270 0 0 262,475 0 103,657 193,818 1,028,256,903,287
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/29 5,178,345 5,165,339 0 11,157 262,475 0 103,657 193,818 1,001,135,584,748
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/28 5,503,297 5,489,323 0 0 251,318 0 103,657 182,661 1,002,685,207,254
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/27 5,701,445 5,687,443 0 0 251,318 0 103,657 182,661 1,038,873,939,277
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/26 5,837,005 5,822,712 0 0 251,318 0 103,657 182,661 1,063,582,393,953
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/25 5,837,097 5,822,804 0 0 251,318 0 103,657 182,661 1,063,599,174,049
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/24 5,837,188 5,822,896 0 0 251,318 10,000 103,657 182,661 1,063,615,954,626
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/23 5,596,361 5,582,810 0 0 251,318 0 93,657 192,661 1,075,589,699,245
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/22 5,681,299 5,667,554 0 0 251,318 0 93,657 192,661 1,091,916,531,219
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/21 5,738,388 5,724,492 0 10,400 251,318 0 93,657 192,661 1,102,886,345,977
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/20 6,143,468 6,128,907 0 0 240,918 0 93,657 182,261 1,117,060,645,763
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/19 6,049,111 6,034,504 0 0 240,918 0 93,657 182,261 1,099,854,710,153
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/18 6,117,519 6,102,711 0 0 240,918 0 93,657 182,261 1,112,286,135,586
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/17 6,117,842 6,103,034 0 0 240,918 0 93,657 182,261 1,112,345,010,224
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/16 6,118,165 6,103,357 0 0 240,918 0 93,657 182,261 1,112,403,885,528
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/15 6,150,793 6,136,166 0 50,069 240,918 0 93,657 182,261 1,118,383,665,353
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/14 8,504,812 8,480,459 0 0 190,849 0 93,657 132,192 1,121,048,835,511
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 1399/07/13 8,520,105 8,495,642 0 0 190,849 0 93,657 132,192 1,123,055,931,997